Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí za rokem 2013

5. 2. 2014

 Ohlédnutí za rokem 2013

   Toto ohlédnutí je doplňkem zprávy o činnosti VKCV, kterou přednesl na výroční členské schůzi předseda klubu, emeritní celní rada Bohumil Brandejs. Detailně byly v průběhu roku tyto akce popsány v samostatných příspěvcích na našich webových stránkách –  www.vkcv.estranky.cz .

predel.jpg

    V závěru měsíce ledna 2013 jsme si v  Horním Jelení spolu s představiteli města a vedoucími služebními funkcionáři CÚ pro Pardubický a Královéhradecký kraj, připomenuli 144. výročí narození JUDr. Emila Martince.

    Přestože se v únoru nepodařilo uspořádat tradiční celnický ples v Králíkách, následovala v dalším období celá řada akcí, které jsme uspořádali či zajistili zejména pro naše kolegy jak v činné službě, tak pro ty, kteří jsou z různých důvodů mimo celní správu.

      Pokud jde o výše zmíněný ples, tento byl po více jak čtyři desítky let nedílnou součástí společenského života na Králicku a také prezentací celní správy v tomto regionu, tak jako byl dlouhou řadu let tento region celnickým. Bohužel nezbývá než konstatovat, že po vstupu do EU a následných opakovaných organizačních změnách ve struktuře útvarů CS, které se promítly i v oblasti personální, není ze strany celní správy o podporu pokračování této tradice zájem. Takže se naplňují obavy, že celnický ples se stane minulostí.

   V minulém roce jsme také organizačně zajistili na Horní Lipce  dvě akce pro naše kolegy – členy Spolku celníků. Tou první byl březnový sněm Spolku celníků ČR, tou druhou pak červnové setkání členů Klubu celních veteránů Jíloviště. Dle ohlasů od účastníků obou akcí, byli s organizací i doprovodným programem spokojeni. 

    V polovině června jsme poprvé, výhradně v režii našeho klubu, uspořádali 11. ročník sportovních her, kterých se zúčastnilo šest družstev. Všichni účastníci uvítali změnu provedenou v programu her, kdy namísto malé kopané a běhu byl do programu zařazen stolní tenis družstev. S touto akcí počítáme také v letošním roce a kromě tradičních účastníků budou  pozvána i družstva Finanční správy SR a Krajského úřadu Pardubice. Předběžný termín konání 31. 5. – 1. 6. 2014.

predel.jpg 

   V srpnu jsme se podíleli na organizaci vzpomínkové akce Cihelna 2013, na které jsme zajišťovali občerstvení ve stanu pro VIP hosty a také stánkový prodej pro veřejnost. VKCV také zajistil bezplatné pro akci Cihelna 2013 zapůjčení návěsů pro vybudování tribuny VIP, autobusů pro přepravu hostů a výpůjčku stanu pro expozici CS; úhrada  zapůjčitelům je hrazena z prostředků  veteránského klubu.

     Následně jsme jako již tradičně uspořádali v říjnu vyhodnocení Cihelny za účasti zástupců všech složek, které se na její organizaci podílejí. Termín Cihelny 2014 je stanoven na 22. – 23. srpna 2014  a po jednání se zástupci města Králíky, počítáme se stejným rozsahem účasti jako v roce minulém.

predel.jpg

  Závěr měsíce září byl ve znamení 7. Setkání celníků na Horní Lipce. V rámci tohoto setkání se uskutečnila tradiční vzpomínková akce u pomníku dozorce FS Josefa Navrátila ve Vrchní Orlici a mše sv. za padlé příslušníky FS v tamním kostele sv. Jana Nepomuckého.  Součástí programu setkání celníků byl také výstup na vrch Klepý a na Malý Sněžník, v podvečerních hodinách pak členská schůze Východočeského klubu celních veteránů.  Akce se stejně jako ve všech předchozích ročnících zúčastnili také polští kolegové. V letošním roce by setkání mělo být ve dnech 26. – 28. září 2013.

     V roce 2014 si připomeneme 55. výročí zahájení výkonu společných služeb na železničním hraničním přechodu Lichkov – Miedzylesie, kde byl tento systém služeb zaveden jako vůbec první v tehdejší ČSR. Organizátoři 8. Setkání celníků proto navrhují  rozšířit program této akce o setkání zástupců všech složek, které se na výkonu společných služeb v pohraniční přechodové stanici Miedzylesie podílely.

predel.jpg

   Již potřetí jsme, ve spolupráci s oběma východočeskými celními úřady a pod záštitou pana GŘ, dne 27. října 2013 uspořádali vzpomínkové akce u příležitosti státního svátku Dne vzniku ČSR. V dopolední části v Horním Jelení u pamětní desky JUDr. Emila Martince a v odpolední části u srubu KS-14 „U Cihelny“ v Králíkách, jsme si spolu se slovenskými kolegy připomenuli období vzniku a obrany společného státu.

     Mimořádně oceňujeme skutečnost, že pozvání na tuto akci přijalo vedení Finanční  správy SR, které podporuje další vzájemnou spolupráci. V tomto roce plánujeme obě vzpomínkové akce v termínu 25. října 2014.

predel.jpg

    V průběhu celého roku 2013 pokračovala také jednání o dalším osudu objektu na Horní Lipce, který je součástí naší profesní historie a je v současné době jediným objektem tohoto typu v majetku CS. Členové rady tato jednání vedli na úrovni Generálního ředitelství cel, Ministerstva financí a Krajského úřadu Pardubice. Musíme bohužel konstatovat, že po únorovém jednání na GŘC, ze kterého stejně jako z  žádného z předchozích jednání nevyplynul závěr, směřující k vyslovení nepotřebnosti Horní Lipky, bylo březnové rozhodnutí pana GŘ mimořádně překvapivé. Následně jsme se obrátili se žádostí o pomoc na pana ministra financí ing. Miroslava Kalouska, který předal žádost k posouzení příslušným útvarům MF. Při osobních jednáních zástupců VKCV na MF nám byla doporučena spolupráce s Krajským úřadem pro Pardubický kraj. Po navázání kontaktů s panem hejtmanem v rámci akce Cihelna, proběhla jeho osobní návštěva na Horní Lipce, po které následovalo setkání se zástupci zastupitelských klubů, včetně zevrubné prohlídky objektu. Mezitím si objekt prohlédli také zástupci AČR, kteří  od záměru na převzetí odstoupili.

     Následně požádal o bezúplatný převod Pardubický kraj a dle nám dostupných informací je v současné době zpracováván materiál, kterým bude dokladováno využití objektu v obecně prospěšném zájmu. Zde je namístě připomenout, že zástupci VKCV na všech jednáních opakovaně deklarovali, že naprosto jednoznačně preferují zachování objektu v majetku CS a využití pro její potřeby. Takové potřeby nepochybně existují např. v oblasti efektivního výcviku ve služební přípravě, školení, porad, ozdravných pobytů či rekreací. Současně jsme také předkládali návrhy na konkrétní řešení v oblasti organizační a personální, které byly zcela v souladu s platnými předpisy. Bohužel se naše úsilí nesetkalo ze strany vedení celní správy s pochopením.  Ani všechny výše uvedené skutečnosti nás neodradily od toho, abychom se i nadále starali o údržbu a úklid objektů na Horní Lipce. Kromě toho jsme na své náklady zajistili pořízení a výměnu el. bojleru v kuchyni, opravu bojleru v hlavní budově a řadu dalších drobných úprav.

predel.jpg

    Členové VKCV se důsledně vyhýbají jakékoliv politizaci klubové činnosti. Přesto si, jako občané tohoto státu a v řadě případů i jeho celoživotní zaměstnanci, dotváříme na základě praktických poznatků a zkušeností názor na jeho fungování. Zejména v závěru letošního roku i díky povolebním vyjednáváním, jsme ve zvýšené míře konfrontováni s různými sliby, vizemi a předsevzetími. Ze všech vyplývá, že by měla být oceněna poctivá, smysluplná a efektivní práce ve prospěch státu. Naši členové spolu s kolegy z KC Orlicko a dalšími zaměstnanci bývalého CÚ Ústí nad Orlicí, mohou v případě objektu na Horní Lipce připojit i slůvko nezištná. Jakého ocenění se nám dostalo je dostatečně známo. Přesto jsme rozhodnuti pokračovat i nadále v jednáních, jejichž výsledkem by měla být důstojná budoucnost objektu Horní Lipka.  Pokud se v minulém roce podařilo najít ve státním rozpočtu více jak 430 milionů na odměny státních zaměstnanců, bude třeba zaplatit  200 milionů za projekt S - karty atd., tak se domníváme, že částka v rozmezí 1 – 1,5 milionu na zajištění plnohodnotného celoročního provozu objektu na Horní Lipce je oproti tomu zcela zanedbatelná. Přitom zcela pomíjíme nehospodárnost státu v podobě předražených zakázek, při nakládání s dotacemi atd., se kterou jsme denně v mediích konfrontováni. Jeden z  koaličních partnerů veřejně deklaroval, že v tomto státě musí přestat platit heslo „ Kdo nekrade, okrádá rodinu “. Nu my jsme nekradli, naopak jsme majetek státu zhodnocovali vlastní prací, vlastními finančními prostředky a dopadli jsme jako pověstní sedláci u Chlumce. Určitým optimismem nás naplňují dosavadní jednání se zástupci Krajského úřadu Pardubice, ve kterých chceme pokračovat i v roce 2014 s cílem zajistit smysluplné využívání objektu na Horní Lipce a zabránit jeho devastaci.

predel.jpg 

    Kromě výše uvedených aktivit jsme se významně  podíleli na opravě pomníku dozorce FS Josefa Navrátila ve Vrchní Orlici, v rámci akce Cihelna jsme navázali oficiální kontakt s Asociací nositelů legionářských tradic – ANLET. Zaslali jsme finanční příspěvky na konto o.p.s Člověk v tísni a SC ČR na konto Celník v tísni. V rámci našich možností bychom chtěli, v případě potřeby, pokračovat i v těchto aktivitách.

   V listopadu jsme pak pro naše členy a příznivce uspořádali tradiční setkání při zabijačkových pochoutkách, kterým jsme alespoň symbolicky chtěli poděkovat těm, kteří nám po celý rok nezištně pomáhali.

   Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, byla naše činnost bohatá a rozmanitá. Chtěli bychom znovu poděkovat všem našim členům a příznivcům, bez jejichž obětavé pomoci bychom řadu akcí nemohli vůbec uskutečnit. Zvláště oceňujeme  pomoc ze strany rodinných příslušníků našich členů a příznivců. Věříme, že s jejich podporou můžeme počítat i v roce 2014.

    Mimořádně si vážíme podpory a pomoci ze strany služebních funkcionářů CS, kterou považujeme m.j. také za ocenění toho, že většina našich akcí souvisí s propagací historie i současnosti celnické profese, případně jsou příležitostí k setkávání současných i bývalých zaměstnanců CS. Jsme přesvědčeni, že tato vzájemná spolupráce významně napomáhá k posílení profesní sounáležitosti.

   Velice oceňujeme také skutečnost, že stále více současných i bývalých kolegů projevuje zájem o členství v našem klubu. Dveře mají otevřeny všichni, kteří s námi chtějí spolupracovat a bavit se.

predel.jpg

    Shrnutí a vyhodnocení naší činnosti v roce 2013 bylo základem pro naše plány do roku 2014, který je rovněž vyvěšen na webových stránkách – www.vkcv.estranky.cz .
 

   Věříme, že se nám naše plány podaří úspěšně naplnit a těšíme se na setkání a spolupráci  se všemi, kteří nám pomáhají a fandí.

  Únor 2014                                                               Rada VKCV