Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubový řád VKCV ze dne 24. února 2018

1. 3. 2018


KLUBOVÝ ŘÁD VÝCHODOČESKÉHO KLUBU CELNÍCH VETERÁNŮ 
Článek 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 


1. Název klubu: VÝCHODOČESKÝ KLUB CELNÍCH VETERÁNŮ, dále jen VKCV 
2. Sídlo klubu: HORNÍ LIPKA č.16, 561 69 KRÁLÍKY 
3. Činnost VKCV se vztahuje na území celé České republiky. 

Článek 2 
CHARAKTER VKCV 


1. VKCV je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou, profesní a stavovskou organizací. Je nábožensky a politicky neutrální. Není zaměřen na výdělečnou činnost, vyjma té, která zajišťuje plnění vlastních cílů VKCV. 
2. Vzájemnost, kolegialita a etika jsou základem veškeré klubové činnosti. 

Článek 3 
CÍL ČINNOSTI KLUBU 


1. Cílem činnosti VKCV je hájit a prosazovat stavovské zájmy celníků veteránů, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. VKCV bude usilovat o povznesení členů na demokratických zásadách. Nedílnou součástí činnosti VKCV je trvalé udržování a prohlubování kontaktů se zaměstnanci Celní správy ČR a jejími služebními funkcionáři, posilování profesní hrdosti, soudržnosti a úcty k historii Celní správy a Finanční stráže. Tohoto cíle bude dosahováno zejména: 
a) upevňováním vzájemnosti a soudržnosti mezi členy společnými schůzkami, setkáními při různých příležitostech, zájezdy, organizováním společných pobytů a výletů, sportovními a společensko - kulturními akcemi; za účelem udržení trvale dobrých vztahů mezi VKCV a Celní správou 
ČR, budou akce pořádané VKCV otevřeny pro všechny bývalé i současné zaměstnance celní správy 
b) pořádáním schůzí, porad, přednášek, vzdělávacích akcí a případnou publikační činností; 
c) ochraňováním stavovské cti prostřednictvím orgánů Spolku celníků ČR a VKCV, 
d) péčí a podporou členů a prosazováním práv celních veteránů; 
e) spoluprací s kluby celníků, kluby vojenské historie a dalšími spolky, kluby či organizacemi vyvíjejícími činnost se zaměřením na historii ČR a ozbrojených sborů 
f) organizací vzpomínkových akcí připomínajících historii celnictví a Finanční stráže, ve spolupráci s Celní správou ČR 
g) udržováním a prohlubováním mezinárodní spolupráce zejména s celními správami Slovenské a Polské republiky, včetně jejich stavovských organizací 
h) v souvislosti se sídlem VKCV v objektu Krajského úřadu pro Pardubický kraj, bude VKCV úzce spolupracovat s vedením Krajského úřadu a jím zřizovanými organizacemi, včetně spolupráce při akcích uvedených v bodu a) 

Článek 4 
ČLENSTVÍ VE VKCV 


1. Členem VKCV může být pracovník nebo bývalý pracovník celní správy (dále CS), který odpracoval nejméně 25 let v CS a dovršil věku 45 let. Členství vzniká přijetím přihlášky na členské schůzi VKCV. 
2. Členům se vydává legitimace Spolku celníků ČR. 
3. Podmínkou členství je zaplacení zápisného a klubových členských příspěvků VKCV. 
4. Člen VKCV souhlasí s Klubovým řádem VKCV a zavazuje se tento Klubový řád dodržovat a dle něho se řídit. 
5. Členské schůze VKCV může v podmínkách Čl. 4 odst. 1) schválit výjimku pro jmenovité členy VKCV v odpracovaných letech a věku; podmínky Stanov SC však musí být zachovány; 

Článek 5 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ VKCV 


1. Povinností člena VKCV je dodržovat Klubový řád VKCV, včas (nejpozději do konce I.čtvrtletí za daný kalendářní rok) a řádně platit členské příspěvky (300,- Kč za kalendářní rok) a dbát dobrého jména klubu. 
2. Výše schváleného ročního příspěvku je rozdělena poměrnou výší na měsíční příspěvky, přičemž člen VKCV platí členský příspěvek za každý celý měsíc svého členství, počínaje měsícem následujícím ode dne přijetí – viz Směrnice pro hospodaření SC ČR, Čl. 6, odst.1) členské příspěvky. 
3. Pokud člen Spolku celníků ČR přejde z jiného Klubu celníků do VKCV a jeho dosavadní členský příspěvek v původním Klubu nebude do VKCV převeden, uhradí členský příspěvek pro VKCV tak jako by byl ve VKCV za člena Spolku přijat – viz odst. 2. 
4. Členové mají především právo: 
a) účastnit se schůzí 
b) jednat v nich a hlasovat 
c) volit a být voleni 
d) užívat majetek VKCV a SC ČR 
e) účastnit se společných akcí 


Článek 6 
ZÁNIK ČLENSTVÍ 


     1. Členství zaniká: 
a) vystoupením z VKCV 
b) zrušením členství Radou klubu 
c) úmrtím 
Členství může být zrušeno tomu, kdo porušuje řád VKCV, svým chováním ohrožuje čest a pověst VKCV nebo neplní příspěvkovou povinnost ve stanovené lhůtě, ač byl na neplacení členských příspěvků opakovaně upozorněn. O zrušení členství rozhoduje Rada VKCV.
Proti rozhodnutí o zrušení členství může být podáno odvolání ke členské schůzi VKCV. Odvolání nemá odkladný účinek.

Článek 7 
ORGANIZACE A ORGÁNY KLUBU 


1. Orgány VKCV jsou: 
a) členské schůze – dle potřeby 
b) výroční členská schůze – jedenkráte za rok 
c) předseda a Rada VKCV, která se volí pětičlenná; 
d) revizní komise VKCV, která se volí tříčlenná 
2. Statutární zástupci VKCV jsou oprávněni jménem VKCV jednat a prokazují se písemným výpisem z Klubového řádu VKCV; jsou to následující členové VKCV: 
a) předseda Rady VKCV Brandejs Bohumil 
b) místopředseda Rady VKCV Brůha Ladislav 
c) tajemník Rady VKCV Panuš Jiří 
d) hospodář Rady VKCV Šoková Marie 
e) člen Rady VKCV Novoselský Jiří 
3. Revizní komise VKCV pracuje ve složení 
Mgr. Dana Vágnerová, předseda 
Bc.Rostislav Bittner, člen komise 
Bc. Tomáš Pinkas, člen komise 
Revizní komise provede kontrolu hospodaření nejpozději deset dnů před výroční členskou schůzi, zpracuje písemnou zprávu o výsledku kontroly a její předseda nebo pověřený člen revizní komise tuto zprávu přednese na VČS. V odůvodněných případech může být kontrola provedena v jiném termínu, stanoveném radou VKCV. Členové VKCV budou v tomto případě se zprávou seznámeni formou mailové korespondence do 15 dnů od jejího zpracování. 


Článek 8 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 


1. Výroční členská schůze (dále VČS) je nejvyšší orgán VKCV. 
2. VČS se koná jednou ročně a to v I. čtvrtletí roku. Svolává ji předseda Rady VKCV, který sdělí členům datum a místo konání, termín pro zařazení návrhů k projednání a termín pro předložení návrhů kandidátky. Toto musí být členům VKCV oznámeno nejméně jeden měsíc před datem konání schůze. 
3. Deset dnů před konáním VČS je Rada VKCV povinna dát na vědomí členům přehled projednávaných věcí – program; 
4. VČS se musí konat fyzicky, tj. za účasti usnášení schopné části, tj. nadpoloviční většiny členské základny VKCV. Členská schůze se může konat elektronickou formou – touto formou nelze uskutečnit schválení, která jsou obsahem jednání dle Čl. 10, písm. d, e, f, g, h, i, j. 


Článek 9 
JEDNACÍ PODMÍNKY VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 


1. Návrhy, které nebyly oznámeny dle čl. 8, odst. 2, smí členská schůze projednat jen tehdy, pokud s tím souhlasí 2/3 přítomných členů. 
2. Návrhy na změnu Klubového řádu VKCV a návrhy finančního rázu musí být uvedeny v předstihu v přehledu projednávaných záležitostí. 

Článek 10 
OBSAH JEDNÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE a ČLENSKÉ SCHŮZE 


1. VČS a členské schůzi přísluší projednávání těchto záležitostí 
a) kontrola plnění úkolů předešlé VČS a nebo členské schůze, 
b) zpráva o činnosti Rady VKCV za uplynulé období, 
c) schválení hospodaření a schválení zprávy revizní komise, 
d) stanovení výše členského příspěvků členů a příznivců do pokladny Klubu veteránů, 
e) schválení Klubového řádu VKCV, případné změny a doplňky, 
f) volba předsedy Rady VKCV a ostatních členů Rady VKCV (jednotlivé funkce si rozděluje Rada samostatně a toto rozdělení oznámí na závěr VČS), 
g) volba revizní komise a volba předsedy revizní komise, 
h) projednání vyloučení a odvolání proti vyloučení člena VKVČ, 
i) projednání uzavření smluv a dohod s jinými institucemi, jejich případná vypovězení; 
j) rozhodnutí o výjimečném projednání návrhů došlých po určené lhůtě – viz. Čl. 8, odst. 2, 3; 
2. Jednotlivé body se projednávají v pořadí, jak jsou uvedeny v seznamu projednávaných záležitostí. O změnách může rozhodnout členská schůze. 

 

Článek 11 
VOLBA RADY VKCV 


1. Volby se provádějí veřejným hlasováním, pokud není požadována volba tajná. Volební období je dvouleté. 
2. Ke zvolení musí obdržet kandidát nadpoloviční většinu platných hlasů, nebo hlasovacích lístků. 
3. Zdržení se hlasování nebo prázdné odevzdané hlasovací lístky nejsou pro zajištění nadpoloviční většiny započteny. 
4. Předseda a členové Rady VKCV a členové revizní komise mohou být zvoleni opakovaně, s výjimkou předsedy si předsednictvo VKCV své funkce rozděluje samo. 


Článek 12 
PŘÍZNIVCI VKCV 


1. Fyzické osoby, které jsou nápomocny VKCV, a to 
a) jako příznivci a pravidelní účastníci akcí, 
b) sponzoři materiální či finanční, 
c) bývalí i aktivní příslušníci CS, kteří nedosahují počtu 25-ti odpracovaných let a nedovršili věku 45-ti let 
d) občanští zaměstnanci 
              se mohou stát příznivci VKCV. 
2. Za tímto účelem musí podat písemnou žádost (volnou formou) o statut příznivce VKCV a jejich žádost musí být schválena členskou schůzí, zpravidla schůzí výroční a to nadpoloviční většinou účastníků usnášení schopné schůze. 
3. Příznivec VKCV platí příspěvek – sponzorský dar do organizace VKVČ ve výši 200,- Kč za kalendářní rok. Tento příspěvek platí ihned při přijetí bez ohledu na kalendářní čas jeho přijetí za příznivce. 
4. Příznivec nemá rozhodující hlas a nemůže být volen za člena orgánů VKCV (Rada a revizní komise). 
5. Příznivec je pravidelně informován o všech akcích VKCV, je na ně zván a má právo se jich zúčastnit. Na schůzích vystupuje s hlasem poradním. 

 

Článek 13 
SEKCE 


1. Členové a příznivci VKCV, kteří vyvíjejí zvláštní činnost, která je v souladu s Klubovým řádem VKCV a se Stanovami spolku celníků ČR se mohou sdružit do tématických sekcí v rámci VKCV (např. historie militari apod). 
2. Vznik sekce schvaluje VČS schůze, která je usnášení schopná na základě vykázané činnosti zájemců – členů a příznivců VKCV, a to nejméně tří členů nebo příznivců. Vedoucího sekce jmenuje Rada VKCV a schvaluje VČS schůze. 
3. Sekce vyvíjí svoji zájmovou činnost pod patronací VKCV a její členové jsou zváni na všechny akce VKCV. Na členských schůzích, zpravidla jedenkráte za kalendářní rok informují o své činnosti. 
Schváleno Výroční členskou schůzí, dne 24. února 2018 

Brandejs Bohumil v.r. 
předseda VKCV HL 
Za správnost: 
Brůha Ladislav, místopředseda VKCV HL