Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE VKCV ze dne 24. ÚNORA 2018 konané na HL

1. 3. 2018

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 

VÝCHODOČESKÉHO KLUBU CELNÍCH VETERÁNŮ (VKCV)

 

Dne 24. února 2018  – Horní Lipka

 

Přítomni:

 

Adámek Karel , Beran Antonín, Bittner Rostislav, Brandejs Bohumil, Brůha Ladislav, Hadravová Zdena, Halbrštát Jan, Kašpar Petr, Kuncová Zdena, Mach Otto,  Minx Vladimír, Maixnerová Iveta,  Novoselský Jiří, Panuš Jiří, Pinkas Tomáš, Šoková Marie,  Šubert Zdeněk, Vacek Jaromír, Vágnerová Dana  – celkem 19 členů;

a

Hadrava Jindřich, Hornochová Simona, Král Miloslav, Mamula Zdeněk, Havel Josef, Havlová Ludmila   – celkem   6 příznivců;

 

Omluveni:

Benátská Alena, Macháček Václav, Bžoňková Blanka, Morávek Josef, Hrdý Jaromír, Mládenková Vlasta, Neterdová Marta, Neterda Antonín, Matoulek František, Žďárská Monika, Žďárský Jiří ;

 

Hosté:       

                  Tomáš Achs, předseda spolku historie colníctva a FS SR

                  Peter Fabián, člen  Spolku histórie colníctva a FS SR

                  Bc. Vojtěch Skalník, předseda KC Orlicko

                  Jaromír Charamza, předseda Klubu veteránů Policie ČR

                  Václav Vlček,člen Klubu veteránů Policie ČR

 

Program:

 

 1.      Zahájení,uvítání hostů, návrh programu VČS
 1. zpráva o činnosti za rok 2017
 2. zpráva o hospodaření za rok 2017
 3. Směrnice pro hospodaření  a     Klubový řád VKCV
 4. návrh dohody o spolupráci mezi VKCV a KC Orlicko
 5. zpráva o stavu členské základy
 6. přijetí nových členů, příznivců
 7. plán činnosti na rok 2018
 8. předání ocenění  VKCV´
 9. kooptace člena rady a revizní komise VKCV
 10. diskuze
 11. návrh na usnesení a jeho schválení
 12. zakončení schůze

 

Průběh  jednání:

 

Ad 1)  Schůzi zahájil předseda VKCV Bohumil Brandejs, který uvítal hosty, členy  a příznivce klubu; seznámil přítomné s programem a oznámil, že je možné diskutovat hned k jednotlivým bodům programu; tento návrh byl  schválen;

 

Ad 2)  zprávu o činnosti přednesl předseda Rady VKCV kolega Míla Brandejs; zpráva se sestávala z průběhu a hodnocení jednotlivých akcí, jejichž přehled i s komentáři je uveden na veteránských webových stránkách – www.vkcv.estranky.cz;

  Místopředseda Ladislav Brůha doplnil zprávu o činnosti informacemi o dalších aktivitách, které byly organizovány se schválením rady VKCV nad rámec plánu činnosti. V rámci celoroční klubové činnosti bylo bezplatně odpracováno téměř 2150 hodin; z toho 1500 hodin odpracovali členové a příznivci registrovaní v klubu; dalších cca 600 hodin pomoci nám poskytli bezplatně naši podporovatelé z řad kolegů z CS, důchodců a rodinných příslušníků;

 

Ad 3) Zprávu o hospodaření přednesl tajemník klubu Jiří Panuš, který seznámil přítomné se stavem pokladní hotovosti a zůstatkem na běžném účtu VKCV u banky; informoval o tom, že kompletní agendu účetnictví bude od VČS vykonávat hospodářka Marie Šoková.

 

Ad 4)  Místopředseda VKCV seznámil s novelizací Směrnice pro hospodaření a výdělečnou činnost VKCV, která byla zaslána v měsíci lednu 2018 všem členům a příznivcům klubu k připomínkování; následně seznámil také s novelizací Klubového řádu a požádal přítomné o případné další připomínky a doporučil schválení obou norem. V následném hlasování byly Směrnice schválena.

 

Ad 5) Místopředseda VKCV předložil k diskuzi návrh dohody o spolupráci mezi VKCV a KC Orlicko.

 

Ad 6) Tajemník rady Jiří Panuš informoval o stavu  členské základny; VKCV má  k datu konání VČS  34 členů a 11 příznivců; přítomno je 19  členů a VČS je tedy usnášení schopná; dále seznámil VČS s rezignací JUDr. Morávka na členství v radě VKCV;

 

Ad 7) Přihlášku do VKCV podal Zdeněk Bartoš, žádost o přijetí mezi  příznivce klubu podal Bc. Vojtěch Skalník; přijetí obou žadatelů  bylo  schváleno

 

Ad 8 ) Místopředseda VKCV Ladislav Brůha seznámil VČS s plánem činnosti (viz příloha zápisu) na rok 2018 a doplnil komentářem k jednotlivým akcím; připomenul, že plánované akce lze dle potřeby aktualizovat a upravovat.

 

Ad 9)  VKCV ocenil Jiřího Novoselského, člena VKCV – bronzovou pamětní medailí za dlouhodobou pomoc  při akcích organizovaných  VKCV;

 

Ad 10) vzhledem k rezignaci kolegy JUDr. Josefa Morávka na členství v radě navrhla rada VKCV kooptovat za člena rady kolegu Jiřího Novoselského a na jeho místo člena revizní komise paK kolegu Tomáše Pinkase; kooptace obou kolegů byla schválena jednomyslně ;

    

Ad 11 )  Diskuze – rozprava:

 

 • místopředseda Ladislav Brůha informoval o jednáních o spolupráci mezi SOU Dolní Lipka a VKCV při využívání a zajištění provozu objektu Prostřední Lipka č. p. 16 v roce 2018 ;
 • předseda VKCV Bohumil Brandejs seznámil se zásadami účasti na akcích pořádaných jinými kluby a organizacemi a informoval o  ocenění VKCV bronzovým pamětním odznakem CÚ pro kraj Pardubice a to za dlouhodobou spolupráci ;
 • kolega Zdeněk Mamula předal účastníkům pozdrav a věcný dar od Čsl. obce legionářské – Jednota Frýdek Místek ;
 • Jaromír Charamza – krajský koordinátor VP Pardubicka pozdravil VČS za veterány Policie ČR ;
 • předseda KC Orlicko, Bc. Vojtěch Skalník poděkoval za pozvání a popřál VKCV úspěšnou činnost do dalších let ;
 • člen KCV Jíloviště JUDr. Miloslav Král předal pozdrav od kolegů a projevil zájem o účast členů KCV Jíloviště na podzimním setkání celníků na Horní Lipce ;

 

 

Ad  11)   Usnesení:

 

Výroční členská schůze schvaluje:

 

 •  zprávu o činnosti VKCV v  roce 2017 ;
 •  zprávu o hospodaření a stavu finančních prostředků   ;
 •  Směrnici pro hospodaření a výdělečnou činnost VKCV   ;  
 •  Klubový řád VKCV;
 •  plán činnosti na rok 2018 – viz příloha zápisu;
 •  přijetí Zdeňka Bartoše za člena VKCV;
 •  přijetí Bc. Vojtěcha Skalníka za příznivce VKCV;
 •  Dohodu o spolupráci mezi VKCV a KC Orlicko;
 •  kooptaci Jiřího Novoselského do rady VKCV;
 •  kooptaci  Tomáše Pinkase do revizní komise VKCV;

  

  

     ukládá 

   

předsedkyni revizní komise zajistit provedení kontroly hospodaření za rok 2018                                                          termín: do 31. května  2018

 

 bere na vědomí

 

     informaci o stavu členské základny

     rezignaci JUDr. Josefa Morávka na členství v radě VKCV

     informaci o spolupráci se SOU Dolní LIpka

 

 pověřuje:

 

  Marii Šokovou a Ladislava Brůhu jednáním o podmínkách účasti

     a rozsahu aktivit zajišťovaných VKCV v rámci akce Cihelna 2018

 

 

 

Ad 12) Předseda VKCV kol. Brandejs poděkoval všem za práci odvedenou ve prospěch klubu a poté schůzi ukončil.

Brandejs Bohumil v.r.předseda VKCV HL

 

 

Zapsal:

Brůha

24. 02. 2018